Skip to content

Tisztelt Szülő! Tisztelt Törvényes Képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott EMMI határozat szerint, a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás a jogszabályban rögzítetteknek - Nkt. 50. §. (7), illetve 27/2020. EMMI rendelet 7. §. - megfelelően 2021. április 15-én és 16-án történik.

A beiratkozás módjáról, mely az aktuális járványügyi helyzet függvénye lesz, később tájékoztatjuk önöket az intézmény honlapján.

Addig is néhány fontos tudnivalóról tájékoztatom:

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

A dokumentumok kitölthetők előre, így meggyorsítva a beiratkozást. A szükséges dokumentumok letölthetők az iskola honlapjáról is  (http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/ ).

Az életvitelszerű ott lakásra vonatkozó hatályos rendelkezésekről:

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
A hivatkozott rendelet 22. § (7) bekezdése szerint az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A rendelet 22.§ (8) bekezdése értelmében, ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index. oldalon, valamint a Sárvári Tankerületi Központ honlapján https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2021-2022-evi-tanev. elérhetőségen találhatja meg.

Celldömölk, 2021. 03. 16.

Tisztelettel:

Viola István
intézményvezető

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial