Skip to content

Házirend

A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A házirend célja, hogy az iskola önálló belső jogforrása legyen. A pedagógiai programmal és a szer-vezeti és működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését.

1. A házirend hatálya
1.1. A házirend előírásai az iskolába járó tanulókra, gondviselőikre, az intézmény dolgozóira és látogatóira terjed ki.
1.2. A házirendben foglaltak minden, az iskola által szervezett programra vonatkoznak.
1.3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házi-rend előírásait.

2. A házirend nyilvánossága
2.1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, gondviselőknek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
• az iskola honlapján,
• a tantermekben,
• az iskola irattárában,
• az iskola könyvtárában,
• az iskola nevelői szobáiban,
• a titkárságon.
2.3. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülő megkapja.
2.4. Az érvényes házirendet az osztályfőnök tanév elején ismerteti osztályával.

3. Az iskola működési rendje
3.1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig 600-tól 1900 óráig vannak nyitva.
3.2. A gyermekek felügyeletét az iskola 630 és 1700 óra között látja el.
3.3. A tanórák kezdetét és végét csengő jelzi.
3.4. Az iskolában a tanítási órák, foglalkozások és az óraközi szünetek rendje a következő:

Reggeli ügyelet: 6:30-7:15

1. óra: 7:45-8:30

2.óra: 8:40-9:25

3. óra: 9:35-10:20

4. óra: 10:40-11:25

5. óra: 11:35-12:20

6. óra: 12:25-13:10

7.óra kedden a 7. és 8. évfolyamon: 13:15-14:00

7.óra: 13:30-14:15

8.óra: 14:30-15:15

9.óra: 15:30-16:15

napközis tanóra: 14:30-16:00

"Esti" ügyelet: 16:30-17:00

A napközi 16:30-ig tart.
A főétkezés 12:20 és 14:30 között van, rendjét az iskola ebédelési beosztása tartalmazza, figyelembe véve az egyes osztályok órarendjét.
A hagyományos keretektől eltérő munkaszervezésről a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt. Rendkívüli esetekben az igazgató rövidített órákat is elrendelhet.
3.5. Tanítás után (ha nincs délutáni elfoglaltságuk és a gondviselő kérésére rendelkeznek igazgatói engedéllyel a távozásra), délutáni foglalkozások után a diákok kötelesek elhagyni az iskola területét.
3.6. Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szak-értői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Ezekre jelentkezni szülői aláírással ellátott nyilatkozattal kell az előző tanév végén. Pótjelentkezésre és módosításra szeptember 10-ig van lehetőség, a jelentkezés egy tanévre szól. A foglalkozásra tanév végéig kötelesek járni a jelentkezők. Hiányzásaikat mulasztásként tartjuk számon. Alkalmanként - csak megfelelő indokkal - a foglalkozást vezető nevelő engedélyével maradhatnak távol!
3.7. Ha a tanulók közül valaki nem tud hazamenni a délutáni foglalkozások előtt, felügyeletét a ki-jelölt teremben biztosítjuk.
3.8. Az őszi és tavaszi szünet közti időszakban a tanulók kötelesek váltócipőt használni az épületekben.
3.9. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
3.10. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkársági irodában történik 7:30 – 16:00 óra között.
3.11. Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és az érdekeltek tudomására hozza.
3.12. Az iskola épületében a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

4. Az iskola helyiségeinek, területének és eszközeinek használati rendje
4.1. Az iskola helyiségeit, az udvarokat az iskola dolgozói, tanulói (pedagógus felügyeletével), illetve az érvényes bérleti szerződéssel, vagy eseti igazgatói engedéllyel rendelkezők használhatják. A tornatermeket, öltözőket, szaktantermeket, szertárakat – tanórán kívül – zárva kell tartani. Tanítási időben a szaktanárok, azután a takarítók felelnek a zárásért.
4.2. A tanulók felügyelet mellett, díjmentesen használhatják az intézmény eszközeit. A felügyeletet az iskola pedagógusai, pedagógiai asszisztensei biztosítják.
4.3. A tanulók az intézmény IKT és multimédiás eszközeit az iskolai programok megvalósítása során az intézményen kívül – de szintén tanári felügyelet mellett – is használhatják.
4.4. Az IKT eszközök elérhetőségére, alkalmazására az intézmény informatikai szabályzata a mérv-adó.
4.5. Tilos bármilyen dokumentumot (álló- és mozgókép, hangfelvétel stb.) készíteni az érintettek, kiskorú tanuló eseten a gondviselő beleegyezése nélkül, illetve azt a médiában, interneten meg-jeleníteni.

5. A tanulók jogai és kötelességei
5.1. Jogod, hogy
• képességeidnek, érdeklődésednek, adottságaidnak megfelelő nevelésben, oktatásban része-sülhess,
• ismerd személyiségi jogaidat, azokat az iskola tiszteletben tartsa, e jogod gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat saját jogainak érvényesítésében,
• napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesülj,
• válassz a választható tantárgyak, foglalkozások közül,
• igénybe vedd az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket,
• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülj,
• hozzájuss a jogaid gyakorlásához szükséges információkhoz,
• részt vehess a diákkörök munkájában,
• az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthass minden kérdésről,
• személyesen vagy képviselőid útján részt vegyél a személyedet érintő döntéshozatalban,
• választó és választható lehess a diákképviseletbe,
• a diákönkormányzathoz fordulhass érdekképviseletért,
• javaslatot tegyél a magatartás és szorgalom értékelésekor osztályodban,
• javaslatot tegyél társaid jutalmazására, büntetésére is, figyelmeztetheted a rendbontókat,
• véleményedet erősítsd meg jó megfigyeléseken alapuló érvekkel, indokokkal,
• szabadidős programok összeállításához ötleteket adjál, kezdeményezz, segíts a megvalósításban,
• problémáddal, gondoddal, bizalommal fordulhass osztályfőnöködhöz, napközis nevelődhöz, szaktanáraidhoz, az intézmény vezetőihez.
5.2. Kötelességed, hogy
• részt vegyél a kötelező és a választott foglalkozásokon,
• tegyél eleget tanulmányi kötelezettségednek,
• közreműködj saját környezeted rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében,
• megtartsd az iskola eszközei, helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét,
• óvd saját és társaid testi épségét, egészségét, sajátítsd el és alkalmazd az egészségedet és biztonságodat védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentsd a felügyeletedet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha magadat, társaidat, vagy másokat veszélyeztető állapotot észlelsz,
• tartsd be a munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályokat, baleset esetén azonnal jelentsd azt a legközelebbi pedagógusnak,
• figyelmeztesd azokat, akik megfeledkeznek a biztonságos eszköz-, és teremhasználatról,
• óvd az iskola épületét, berendezési tárgyait, szándékos rongálás esetén kártérítési felelősséged van, mindemelett tetteidért büntetés is jár,
• az iskola felnőtt dolgozói és tanulótársaid emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsd,
• megtartsd az iskola szervezeti és működési szabályzatában, a házirendjében foglaltakat.

6. Általános magatartási szabályok
6.1. Külsőd ápolt és gondozott legyen! Tiszta öltözetben jelenj meg az iskolában és kerüld a feltűnő öltözködést! Megjelenéseddel ne botránkoztass meg senkit! Ünnepélyeken az ünnep méltóságának megfelelően viselkedj, alkalomhoz illő öltözetben jelenj meg!

6.2. Ne hozz az iskolába figyelmet elvonó tárgyakat és a szükségesnél több pénzt! Értéktárgyaidért az iskola nem vállal felelősséget, ezért vigyázz személyes dolgaidra!
6.3. TILOS olyan tárgyakat hoznod az intézménybe, amelyek veszélyeztetik bárki egészségét, testi épségét, valamint sértik a jóízlést, megbotránkoztatók. Ezen eszközöket az azt észlelő pedagógus elveszi, a titkárságon megőrzésre leadja. Ezek csak a gondviselőnek, személyesen adhatók vissza.
6.4. Rágógumit TILOS az iskolába hozni, a tanórákon TILOS ételt, rágógumit fogyasztani.
6.5. A tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett. A mobiltelefonnal nem zavarhatod a tanítás rendjét, ezért azt olyan állapotban kell tartanod, hogy ne zavarja az órai munkát.
Tanórán csak a szaktanár engedélyével használhatod telefonodat.
A pedagógusoknak joguk van a tanítási óra kezdetén begyűjteni a mobiltelefonokat, majd azokat a tanítási óra végén a tanulóknak vissza kell adniuk.
Amennyiben a tanórán folyó munka zavarása miatt a pedagógus a készüléket elveszi tőled, azt a tanítási nap végén visszaadja neked.
6.6. A tanulók az iskolába kerékpárral a KRESZ vonatkozó előírásait betartva, csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt az osztályfőnöködnek kell leadnod. A kerékpárt az iskola területén csak tolhatod, és azt az udvar kijelölt részén kell tartanod.
6.7. A tanításhoz kapcsolódó, a projektmunka, témahét megvalósításához szükséges eszközök (pl.: digitális adathordozók, kísérleti anyagok, stb.) iskolába történő behozatalát az osztályfőnök, szaktanár szóban engedélyezi, a felhasználás idejéig az engedélyező tanár gondoskodik megőrzéséről. Ezen eszközök használatát az engedélyt adó tanár felügyeli.
6.8. A tanulók által az intézménybe behozott elektromos eszközök csatlakoztatása a villamos hálózatra szigorúan TILOS! Balesetvédelmi okokból telefonodat sem töltheted az iskolában!
6.9. Az egészségedre ártalmas és testi épségedre veszélyes dolgokat (pl. dohánytermékek, alkohol, kábítószer, szúró-, és vágóeszközök, stb.) az iskolába hozni, használni és fogyasztani TILOS!
E szabály megszegése súlyos büntetést és rendőrségi feljelentést vonhat maga után.
6.10. Viselkedj, beszélj kulturáltan, ne használj durva és sértő szavakat! Kerüld a hangoskodást és a durvaságot társaid körében! Ne bántsd a kisebbeket, mutass példát nekik a viselkedésben! E szabály megszegését figyelembe vesszük magatartásod értékelésénél, melynél tanáraid, társaid véleményére is számítunk.
6.11. Mindenkinek illedelmesen köszönj az iskolában és lakóhelyeden is! Máshol is köszöntsd az is-merőseidet!
6.12. Ügyelj a közlekedési szabályok betartására! Légy figyelmes és körültekintő!
6.13. Ügyelj a környezetvédelemre, szépítsd környezeted, óvd tisztaságát!
6.14 Jelentsd valamely iskolai alkalmazottnak, ha hanyagságot, rendetlenséget, balesetveszélyt, bal-esetet észlelsz!
6.15. Nevelőid utasításait köteles vagy betartani, és tetteidért vállalni a felelősséget.
6.16. Segítsd gyengébb társaid munkáját!

7. Iskolai, tanulói munkarend
7.1. A tanulók 6:30 és 7:15, valamint 16:30 és 17:00 óra között a kijelölt ügyeleti helyen tartózkodnak. A tanuló legkésőbb 7:30-ig érkezik meg az iskolába. Reggeli gyülekező jó idő esetén az udvaron is lehet. A tanulók az óraközi szüneteket az osztálytermekben, osztálytermük emeletének folyosóján, az aulában, illetve az ügyeletes nevelő döntése alapján nagyszünetben az udvaron is tölthetik. Tízóraijukat, uzsonnájukat a tanulók szünetekben az osztálytermükben ülve, vagy nagyszünetben az udvaron fogyaszthatják el.
7.2 A tanítás 7:45 órakor kezdődik. 7:30-tól becsengetésig az osztályban kell tartózkodnod, készülve az első tanítási órára. (Kabátok, táskák elhelyezése a szekrényekben, felszerelések előkészítése, hetesi teendők ellátása, felelősi munka, stb.)
7.3. A megbízott felelősök - a tanári utasításoknak megfelelően - pontosan, rendszeresen végezzék el feladatukat!
7.4. Ellenőrző könyvedet, aznapi szükséges felszerelésedet mindig hozd el!
7.5. A cipőidet, kabátodat a kijelölt szekrényekben tárold!
7.6. A kapott értékelést mindig írd be, vagy írasd be az ellenőrző könyvedbe, írasd alá tanároddal és szüleiddel is!
7.7. Az óra kezdetét jelző csengő után köteles vagy a padodban ülni, felszerelésedet előkészíteni, és fegyelmezetten várni a tanárt! Ha ő késik, 5 perc elteltével jelentse a hetes a tanári szobában! Köteles vagy a hetes figyelmeztetéseire hallgatni!
7.8. A tanóra a hetes jelentésével kezdődik. Figyelmetlenséggel, fegyelmezetlenséggel ne zavard a tanórák rendjét! Aktívan vegyél részt az órai munkában!
7.9. Óraközi szünetekben - az ügyeletes nevelők eligazításának megfelelően - az udvaron vagy a folyosókon tartózkodj! Az iskola ablakából kihajolni, a lépcsőkön, folyosókon rohangálni TILOS! Az elektromos eszközöket csak a nevelő jelenlétében és engedélyével használhatod! Ne feledkezz meg a kulturált viselkedésről játék közben sem! Figyelj társaidra, ha valaki bajba jut, segítsd! Kötelességed jelenteni a rendbontókat az ügyeletes nevelőnek! A tanítási idő alatt az iskola területét engedély nélkül nem hagyhatod el!
7.10. A hetesek szünetekben gondoskodnak a terem rendjéről. Csak ők szellőztethetnek. Ügyelnek arra, hogy udvari szünetben senki, még ők sem maradnak az osztályban. Gondoskodnak krétáról, a táblák tisztaságáról, a tanórákon szükséges eszközökről. Figyelmeztetik a rendbontókat, jelentik őket az ügyeletes nevelőknek. Vigyáznak társaik felszerelésére. Ellenőrzik, hogy a terem ne legyen szemetes. Utolsó óra után figyelmeztetik társaikat a székek felrakására. A napközis csoportok is betartják a leírt szabályokat.
7.11. A mellékhelyiségeket használd rendeltetésszerűen, tartsd be az egészségügyi és higiéniai szabályokat!
7.12. A tanuló köteles a tanítási órákról való távolmaradását igazolni. A szülő évenként 3 tanítási napról való hiányzást igazolhat. Egyébként orvosi igazolás szükséges. A hiányzást a következő osztályfőnöki órán, de legkésőbb egy héten belül igazolnod kell! Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök az SzMSz-ben leírtak alapján jár el.

8. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanul-mányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.
Iskolánkban elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, ne-velőtestületi dicséret.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a gondviselő tudomására kell hozni.

9. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések formái:
• szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás;
• osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás;
• igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás;
• fegyelmi büntetés, melyet a nevelőtestület hoz a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és a nevelő célzat érvényesül. A fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a gondviselő tudomására kell hozni.

10. Kártérítési felelősség
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, és gondviselőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.

11. A tanulók közösségei
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Működési rendjüket saját szervezeti és működési szabályzatukban határozzák meg. (SzMSz melléklete)

12. Hozzáférés az elektronikus naplóhoz
A tanulók szüleit a tanév elején az osztályfőnök tájékoztatja az elektronikus napló elérhetőségéről, mely tájékoztatás magában foglalja a napló web címét, a használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót.

13. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás
Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Nkt. 92.§ (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az iskolai ellátásért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkent-heti vagy elengedheti.
A független vizsgáért térítési díjat kell fizetni.
Az étkezést iskolánkban a Celldömölki Városi Óvoda biztosítja. Az étkezés igénylésének, lemondásának és a térítési díjak megfizetésének szabályait az óvodavezető határozza meg, a tanulókat és gond-viselőiket erről ő értesíti.

14. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladata az alanyi jogon mindenkinek ingyenesen járó tan-könyvek beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Tanulóink az ingyenes tankönyvhöz kölcsönzés útján jutnak.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető februárban elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelősöket, a tankönyvellátásban közreműködőket, a tankönyvellátással összefüggő feladatokat, határidőket.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.

15. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
A vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tantervek továbbhaladási feltételei alkotják.
A tanulmányok alatti vizsgák (javító, osztályozó, különbözeti, pótló) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg jogszabályi keretek között. A vizsgák időpontjáról az érintett tanulók gondviselőjét levélben értesíti az iskola.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, illetve ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelő-testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a törvényben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.
A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

16. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás)
Ha a felvételi kötelezettségünk teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is tudunk teljesíteni, akkor először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesítjük. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra hozzuk. A további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesítenünk azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy feladatellátási helye található. Ha az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesíteni, akkor sorsolás útján döntünk. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívnunk. A sorsolást az igazgató által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőköny-vet kell felvenni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja (szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy testvére az adott intézmény tanulója, vagy munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található).
A házirendben nem szabályozott kérdéseket az iskola szervezeti és működési szabályzata vagy pedagógiai programja tartalmazza, melyek elérhetők az iskola honlapján: http://celliskola.hu.
A házirendbe foglaltakat a nevelőtestület fogadta el, az iskolai diákönkormányzat és a szülői munka-közösség pedig élt véleményezési jogával.

Ez a házirend 2018. szeptember hó 1. napján lép hatályba.

Kelt: Celldömölk, 2018. augusztus 31.
Viola István
intézményvezető