Skip to content

 

Iskolánk tanulója Majthényi Panna a Mezőhegyesen megrendezett CAN országos fogathajtó versenyen póni egyes gyermek kategóriában maratonon és összetettben 1. helyen végzett.

Gratulálunk teljesítményéhez, büszkék vagyunk rá!

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Gyermekét személyesen is be tudja íratni intézményünkbe. Ehhez kérjük foglaljon előzetesen időpontot telefonon április 12-től:

 • Celldömölk: 06 95 420218 vagy 06 30 1957677,
 • Alsóság: 06 95 420472 vagy 06 30 1957827,
 • Kenyeri: 06 30 1957874!

A beiratkozásra április 15-én és 16-án kerül sor 8 és 17 óra között. A sorban állás elkerüléséért kérjük a foglalt időpontok betartását! Aki nem foglalt időpontot előre, annak az iskola előtt kell várakoznia! 

A beiratkozásra kérjük hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • A gyermek személyi igazolványa vagy anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Óvodai szakvélemény. (Ha van)
 • Szükség lesz még a beírató szülő, gondviselő személyi igazolványára.

Továbbá a beiratkozás meggyorsítása érdekében kérjük, hogy a még szükséges dokumentumokat töltsék le az iskola honlapjáról ( http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/ ) és kitöltve hozzák magukkal! A dokumentumok április 12-től az iskolában is átvehetők! A diákigazolványokat a kormányablakokban (okmányirodákban) tudják intézni, de ez ráér szeptemberig.  

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Sárvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

GAZDAG ERZSI VERS- ÉS RAJZVERSENY

Iskolánk idén is megrendezte hagyományos versmondó versenyét, a járványügyi helyzet miatt online formában. Köszönjük mindenkinek a segítséget, a gyerekeknek pedig a felkészülést és szereplést.

A versmondó verseny eredménye:

 1.  helyezett: Papp Marcell
 2.  helyezett: Perlaki Sára
 3.  helyezett: Gasparics Viktória Etelka

Különdíjasok:
Takács Anna Zsófia
Pusztai Fanni
Jován Ábel
Kovács Zoárd
Bruckner Liza
Horváth Kitti
Baranyai Dorka

A rajzverseny eredménye:

 1. helyezett: Szabó Eszter
 2. helyezett: Takács Anna Zsófia
 3. helyezett: Tarkó Jázmin

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek és felkészítőiknek!

A díjazottakat e-mailben értesítjük a díjak átvételi lehetőségéről.

 

 

Tisztelt Szülő! Tisztelt Törvényes Képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott EMMI határozat szerint, a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás a jogszabályban rögzítetteknek - Nkt. 50. §. (7), illetve 27/2020. EMMI rendelet 7. §. - megfelelően 2021. április 15-én és 16-án történik.

A beiratkozás módjáról, mely az aktuális járványügyi helyzet függvénye lesz, később tájékoztatjuk önöket az intézmény honlapján.

Addig is néhány fontos tudnivalóról tájékoztatom:

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

A dokumentumok kitölthetők előre, így meggyorsítva a beiratkozást. A szükséges dokumentumok letölthetők az iskola honlapjáról is  (http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/ ).

Az életvitelszerű ott lakásra vonatkozó hatályos rendelkezésekről:

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
A hivatkozott rendelet 22. § (7) bekezdése szerint az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A rendelet 22.§ (8) bekezdése értelmében, ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index. oldalon, valamint a Sárvári Tankerületi Központ honlapján https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2021-2022-evi-tanev. elérhetőségen találhatja meg.

Celldömölk, 2021. 03. 16.

Tisztelettel:

Viola István
intézményvezető

 

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséért végzett tevékenység elismeréséül – március 15-e alkalmából – a Vas Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.04.) számú elnöki határozata alapján intézményünkből az alábbi személyek részesültek kitüntetésben:

 

“Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesült:

Nagyné Horváth Mária, a Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatóhelyettese

1981-től dolgozik a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Nevelő-oktató munkája során az a cél vezette, hogy minél inkább motiválja tanítványait és érdekesebbé tegye a matematikát, kémiát és informatikát. Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezi. Közel 20 éve az iskola intézményvezető-helyetteseként szervezi és vezeti az intézményi munkát.

 

 

 

“Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesült:

Kazári József, a Celldömölki Városi Általános Iskola testnevelő tanára, kézilabda és labdarúgó edző

1984 óta dolgozik pedagógusként a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Az iskolai sport mellett folyamatosan részt vesz a városi labdarúgó egyesület utánpótlás nevelésében. Olyan fontos események, rendezvények létrehozása fűződik a nevéhez, mint a több évtizedes múltra visszatekintő sí táborok létrehozása, a regionális labdarúgó kupák szervezése, az évenként ismétlődő sportnapok lebonyolítása.

 

 

Gratulálunk kitüntetésükhöz!

Celldömölk

 • Egyház Megnevezése: HIT gyülekezete
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Petrőcz László
 • Elérhetősége: hitoktatas@hit.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Rác Dénes
 • Elérhetősége: vadrac@freemail.hu 0695420058
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Református Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Németh Tamás
 • Elérhetősége: nemethtamas70@freemail.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

 • Alsóság
 • Egyház Megnevezése: HIT Gyülekezete
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Petrőcz László
 • Elérhetősége: hitoktatas@hit.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Kerekes Csaba
 • Elérhetősége: alsosag@lutheran.hu 06207703530
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Református Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Németh Tamás
 • Elérhetősége: nemethtamas70@freemail.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

Kenyeri

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Református Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Németh Tamás
 • Elérhetősége: nemethtamas70@freemail.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!