Skip to content

 

Iskolánk tanulója Majthényi Panna a Mezőhegyesen megrendezett CAN országos fogathajtó versenyen póni egyes gyermek kategóriában maratonon és összetettben 1. helyen végzett.

Gratulálunk teljesítményéhez, büszkék vagyunk rá!

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Gyermekét személyesen is be tudja íratni intézményünkbe. Ehhez kérjük foglaljon előzetesen időpontot telefonon április 12-től:

 • Celldömölk: 06 95 420218 vagy 06 30 1957677,
 • Alsóság: 06 95 420472 vagy 06 30 1957827,
 • Kenyeri: 06 30 1957874!

A beiratkozásra április 15-én és 16-án kerül sor 8 és 17 óra között. A sorban állás elkerüléséért kérjük a foglalt időpontok betartását! Aki nem foglalt időpontot előre, annak az iskola előtt kell várakoznia! 

A beiratkozásra kérjük hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • A gyermek személyi igazolványa vagy anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Óvodai szakvélemény. (Ha van)
 • Szükség lesz még a beírató szülő, gondviselő személyi igazolványára.

Továbbá a beiratkozás meggyorsítása érdekében kérjük, hogy a még szükséges dokumentumokat töltsék le az iskola honlapjáról ( http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/ ) és kitöltve hozzák magukkal! A dokumentumok április 12-től az iskolában is átvehetők! A diákigazolványokat a kormányablakokban (okmányirodákban) tudják intézni, de ez ráér szeptemberig.  

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Sárvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

GAZDAG ERZSI VERS- ÉS RAJZVERSENY

Iskolánk idén is megrendezte hagyományos versmondó versenyét, a járványügyi helyzet miatt online formában. Köszönjük mindenkinek a segítséget, a gyerekeknek pedig a felkészülést és szereplést.

A versmondó verseny eredménye:

 1.  helyezett: Papp Marcell
 2.  helyezett: Perlaki Sára
 3.  helyezett: Gasparics Viktória Etelka

Különdíjasok:
Takács Anna Zsófia
Pusztai Fanni
Jován Ábel
Kovács Zoárd
Bruckner Liza
Horváth Kitti
Baranyai Dorka

A rajzverseny eredménye:

 1. helyezett: Szabó Eszter
 2. helyezett: Takács Anna Zsófia
 3. helyezett: Tarkó Jázmin

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek és felkészítőiknek!

A díjazottakat e-mailben értesítjük a díjak átvételi lehetőségéről.

 

 

Tisztelt Szülő! Tisztelt Törvényes Képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2021/2022. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott EMMI határozat szerint, a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás a jogszabályban rögzítetteknek - Nkt. 50. §. (7), illetve 27/2020. EMMI rendelet 7. §. - megfelelően 2021. április 15-én és 16-án történik.

A beiratkozás módjáról, mely az aktuális járványügyi helyzet függvénye lesz, később tájékoztatjuk önöket az intézmény honlapján.

Addig is néhány fontos tudnivalóról tájékoztatom:

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

A dokumentumok kitölthetők előre, így meggyorsítva a beiratkozást. A szükséges dokumentumok letölthetők az iskola honlapjáról is  (http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/ ).

Az életvitelszerű ott lakásra vonatkozó hatályos rendelkezésekről:

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
A hivatkozott rendelet 22. § (7) bekezdése szerint az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A rendelet 22.§ (8) bekezdése értelmében, ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index. oldalon, valamint a Sárvári Tankerületi Központ honlapján https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2021-2022-evi-tanev. elérhetőségen találhatja meg.

Celldömölk, 2021. 03. 16.

Tisztelettel:

Viola István
intézményvezető

 

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséért végzett tevékenység elismeréséül – március 15-e alkalmából – a Vas Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.04.) számú elnöki határozata alapján intézményünkből az alábbi személyek részesültek kitüntetésben:

 

“Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesült:

Nagyné Horváth Mária, a Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatóhelyettese

1981-től dolgozik a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Nevelő-oktató munkája során az a cél vezette, hogy minél inkább motiválja tanítványait és érdekesebbé tegye a matematikát, kémiát és informatikát. Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezi. Közel 20 éve az iskola intézményvezető-helyetteseként szervezi és vezeti az intézményi munkát.

 

 

 

“Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesült:

Kazári József, a Celldömölki Városi Általános Iskola testnevelő tanára, kézilabda és labdarúgó edző

1984 óta dolgozik pedagógusként a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Az iskolai sport mellett folyamatosan részt vesz a városi labdarúgó egyesület utánpótlás nevelésében. Olyan fontos események, rendezvények létrehozása fűződik a nevéhez, mint a több évtizedes múltra visszatekintő sí táborok létrehozása, a regionális labdarúgó kupák szervezése, az évenként ismétlődő sportnapok lebonyolítása.

 

 

Gratulálunk kitüntetésükhöz!

Celldömölk

 • Egyház Megnevezése: HIT gyülekezete
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Petrőcz László
 • Elérhetősége: hitoktatas@hit.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Rác Dénes
 • Elérhetősége: vadrac@freemail.hu 0695420058
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Református Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Németh Tamás
 • Elérhetősége: nemethtamas70@freemail.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

 • Alsóság
 • Egyház Megnevezése: HIT Gyülekezete
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Petrőcz László
 • Elérhetősége: hitoktatas@hit.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Kerekes Csaba
 • Elérhetősége: alsosag@lutheran.hu 06207703530
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Református Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Németh Tamás
 • Elérhetősége: nemethtamas70@freemail.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

Kenyeri

 

 • Egyház Megnevezése: Magyarországi Református Egyház
 • Feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve: Németh Tamás
 • Elérhetősége: nemethtamas70@freemail.hu
 • Tájékoztató: Kattintson ide!

 

 

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Tájékoztatok Mindenkit, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D osztályai tekintetében tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre  11. 03 - 11. 13.-ig. Első tanítási nap: 11. 16.

A digitális munkarend oka, hogy sok pedagógusunk hiányzik. Jelenleg két pedagógusnál igazolódott a fertőzöttség, a többiek vagy tesztelésre várnak, vagy közvetlen hozzátartozójuk miatt vannak karanténban. Szerencsére egyikük sem "érintkezett" tanulóval. Fertőzött tanulóról nem tudunk.

Ezen időszak alatt az érintett diákok az iskolába nem járhatnak, tanulni valójukat a Kréta rendszeren keresztül kapják meg. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket ösztönözzék a feladatok elvégzésére! Titeket, Diákokat pedig a lelkiismeretes munkára, tanulásra kérlek, hisz a kiküldött tananyagot visszatérésetek után a pedagógusok számon fogják kérni!

A Városi Óvoda konyháján jeleztük a tanulók távolmaradását! Étkezési lehetősége csak azoknak lesz, akik felügyeleten vesznek részt! Rendkívüli esetben korlátozott számban tudunk a gyerekek részére felügyeletet biztosítani! Ez iránti igényüket minél előbb jelezzék az osztályfőnöknél, vagy a titkárságon (06 95 420-218, celliskola@cellkabel.hu)!

A zeneiskolai foglalkozások a szokásos rend szerint folynak, szükség esetén az érintett gyermekek a szaktanárukkal tudnak egyeztetni.

Kérem a Szülőket, hogy a digitális munkarend ideje alatt gyermeküket ne engedjék közösségbe, a tanulók tartózkodjanak otthonukban, bár nincsenek karanténban! Kérem fontolják meg, hogy engedik-e sportedzésekre, versenyekre, egyéb csoportos foglalkozásokra gyermeküket!

Kérem a szülőket, hogy az osztályfőnököt azonnal értesítsék, ha gyermekük, vagy bármely családtagjuk karanténba kerül, esetleg a betegség jeleit mutatja.

Köszönöm megértésüket!

Tisztelettel:

-- 
Viola István
intézményvezető
Celldömölki Városi Általános Iskola