Skip to content

,,Jó annak, akit szeretnek a gyerekek.”

 

Dr. Oszkó Zoltán emlékére

 

Megrendülten fogadtuk a hírt: életének 91. évében elhunyt dr. Oszkó Zoltán.

2019 szeptemberében együtt bontottuk ki az ötvenéves időkapszulát, amelynek lezárásánál, 1969-ben jelen volt. Boldogan olvastuk az egykori diákok üzeneteit, nosztalgiáztunk. Az Eötvös Loránd Általános Iskola egykori igazgatójáról, mindenki Zoli bácsijáról most már mi is csak emlékeinket idézhetjük fel. Halálával egy igazi reneszánsz embert, egy ízig-vérig pedagógust veszítettünk el.

1950-ben lépett a katedrára. Rábakethely, Egyházashetye, Boba voltak tanítói pályája állomásai, mielőtt tanulmányi felügyelővé nevezték ki. Majd következett a szeretett Eötvös. A volt celldömölki leányiskolát 25 éven keresztül, 1991-es nyugdíjazásáig igazgatta.

Sohasem bánta meg, hogy a pedagógus pályát választotta. Azt vallotta: „aki hivatásának tartja a tanítást, annak rengeteg örömöt ad a gyerekek nevelése.” Szeretett tanítani, de folyamatosan képezte is magát. Minden érdekelte. A tudományok közül kedvence a történelem volt. Doktori fokozatát is történelmi témából szerezte meg.

Aktív közéleti tevékenységet folytatott. Számtalan megbízásnak tett eleget. Véleményét, gondolatait gyakran papírra is vetette, de bármikor szívesen beszélgetett sportról, politikáról, pedagógiáról.

Eötvös Loránd gondolatait egykori diákjai figyelmébe ajánlotta:

„Múlékony életünkben arra törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk.”

 

Igyekszünk méltó utódai lenni. Emlékét örökre megőrizzük.

 

Kedves Szülők!

Temesi Patrícia vagyok, a 2020/2021-es tanévben iskolapszichológusként én segítem a Celldömölki Városi Általános Iskolában a tanulók és az ott dolgozó pedagógusok mindennapjait. Pszichológia alapdiplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem, ezzel párhuzamosan pár-és családterápiában képződtem. Jelenleg a Debreceni Egyetemen pszichológia mesterszakon vagyok végzős hallgató iskolapszichológia szakirányon. Tanácsadói szemléletemet a rendszerszemlélet hatja át, hiszem, hogy az egyén elakadását csak az iskolával/családdal együtt érdemes megoldani.

Az iskolapszichológusi munka része a szülőkonzultáció is.

Ha felmerül Önök részéről gyermekükkel kapcsolatos tanulmányi, hangulati, viselkedési probléma, nevelési elakadás, melyben szeretnének segítséget kérni, előzetes időpont egyeztetés után bizalommal fordulhat hozzám.

Néhány példa, amiben segíteni tudok:

 • tanulási, beilleszkedési zavarokkal kapcsolatos nevelési nehézségek
 • nyugtalanítja, hogy gyermeke tanulmányi eredményei romlottak
 • érzelmi nehézségek (válás, veszteség, krízisek)
 • gyermek kapcsolataiban jelentkező problémák (felnőttekkel, diáktársakkal, partnerkapcsolatban, barátságban)
 • szorongás
 • pályaválasztási bizonytalanság

A találkozások száma a szülőkonzultációk esetében teljes mértékben a problémától függ – lehet akár egy alkalom is, lehet 4-5 vagy annál hosszabb. A konzultációs alkalmak során a szülővel/szülőkkel közösen dolgozunk azon, hogy a gyermek problémájára megoldást találjunk. Ha szükséges, a közös munkába bevonjuk a gyermeket vagy pedagógust/pedagógusokat is.

Munkamód: beszélgetések, játékos feladatok, tesztek kitöltése

Egy alkalom 45 perc időtartamú

A szülőkonzultáció történhet személyesen vagy online konzultáció keretében is.

Bejelentkezés és időpont egyeztetés: Temesi Patrícia temesi.patricia@celliskola.hu

06 30 942 5195

Keressenek bizalommal!

 

Temesi Patrícia

Tisztelt Szülők!

Szigorodtak az iskolára vonatkozó járványügyi intézkedések:

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 2. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
 3. Iskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai énekkar foglalkozásait átmenetileg felfüggesztjük.

Továbbra is kötelező a maszk viselése a folyosókon, aulákban!

A kézfertőtlenítés, kézmosás fontosságára is hívják fel gyermekük figyelmét!

Kérem a fentiek tudomásulvételét!

Viola István

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakról szerettük volna Önöket személyesen is tájékoztatni, de a járványhelyzet miatt erre sajnos nincs lehetőségünk. Így kérem, olvassák el ezt a rövid tájékoztatót!

 

Intézményünk bevezeti a Komplex Alapprogram szerinti tanítást. Ez több változást is hoz!

HÁZI FELADATOK

Szemléletváltásunk első látható jele, hogy nem adunk kötelező házi feladatot.

Olvastam már az interneten, hogy azért, hogy az összeszedett füzetekkel a pedagógusok ne fertőződjenek meg, vagy kérdezték szülők, hogy akkor most miért legyen napközis a gyermeke.

Szeretném tisztázni, hogy a „nincs kötelező írásbeli házi feladat” kicsit mást jelent!

Alsó tagozaton egy-két tanulónkat kivéve minden gyermek napközis. Ezekben az osztályokban az osztályokban tanítók a napközis foglalkozásokon egyénre szabottan adnak feladatokat, gyakorolnak, rögzítik az új ismereteket. Ahol a diák nem vesz részt a napközis foglalkozáson, ott a szülő feladata ezen feladatok elvégzésének segítése, ellenőrzése (természetesen a tanítók segítenek a feladatok, tanulnivalók kijelölésével).

Felső tagozaton más a helyzet, a többség nem napközis.

Itt valóban nem adhat a pedagógus kötelező írásbeli házi feladatot! Szorgalmi feladat viszont adható. Az ilyen feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elmélyítését, gyakorlását, illetve a dolgozatok előkészítését szolgálják. Elkészítésük nem kötelező!

A szemléletváltásunk itt érhető tetten: a szaktanár eddig büntethette a házi feladat hiányát, ezentúl a szaktanár csak jutalmazhatja a szorgalmi feladatok elkészítőit, akár jó érdemjegyet is adhat a házi feladatot elkészítőknek. Tehát nincs büntetés, csak jutalmazás lehet! Ezért kérem, hogy Önök is ösztönözzék gyermeküket ezen feladatok megoldására!

Felső tagozaton továbbra sem mellőzhető a tanórán túli tanulás. Ezt a diákok megtehetik a napközis tanórákon, ahol kollégáim feladata a segítségnyújtás, kikérdezés. Vagy a szülő döntése szerint otthon is.

Ha egy tanulónk komolyan veszi a napközis tanórán való tanulást, akkor valószínű, hogy otthon már nem kell tanulnia. Kérem ösztönözzék erre a napközis gyermeküket!

Fontos tudniuk az alábbiakat is: Felső tagozaton a napi tanulás otthoni, napközis, tanulószobai ideje nem lehet több 1,5 óránál. Ez napi 5-6 tanórát figyelembe véve tantárgyanként 15-20 percet jelent.

Tehát az, hogy nem adunk házi feladatot nem azt jelenti, hogy nincs tanulni való!

 

 

Intézményünk az idei tanévtől kezdődően az oktatásban bevezet egy új tanítási-tanulási stratégiát, a DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS HETEROGÉN TANULÓCSOPORTBAN-t, röviden DFHT-t.

A DFHT a diákok tanulását középpontba helyezve meglévő tudásukra, kreativitásukra, tanulni vágyásukra épít. A módszerek gyakorlatba ültetésével segíthető a tanulók együttműködése, a tanulók közötti státuszproblémák rendezése. A DFHT biztosítja a gyermekek iskolai sikerességét, továbbá minden tanulót hozzásegíti a közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz, amely a munkaerőpiacra történő sikeres belépésüket alapozza meg.

A DFHT azonban csak egy része pedagógiai megújulásunknak. A bevezetett programot KOMPLEX ALAPPROGRAM-nak nevezik.

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. Végső cél az élményalapú tanulás, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. A program központi eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, amely a pozitív élményeken keresztül valósul meg.

A Komplex Alapprogram a DFHT-n kívül még számos elemet tartalmaz:

 1. a DFHT is 2 részből áll:
 • A tanórák 10 %-án alkalmazzuk a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot.
 • A tanórák további 10 %-án ún. kooperatív tanulási módszereket használunk (csoportmunka, párosmunka, projektoktatás stb.).
 1. A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül.
 2. „Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Ez az intézmény életében már meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok továbbvitelét, megtartását jelenti, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését.
 3. Alprogrami foglalkozások

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként minimum egy órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható. Az alprogramok megjelennek a tanórákon és délutáni foglalkozásokon is. Alsó tagozaton a délutáni alprogrami foglalkozások beépülnek a napközis foglalkozásokba, felső tagozaton választhatóak.

Öt alprogram kerül bevezetésre:

 • testmozgásalapú,
 • életgyakorlat-alapú,
 • művészetalapú,
 • logikaalapú,
 • digitális alapú.

 

 

Köszönöm, hogy elolvasták ezt a nem is olyan rövid tájékoztatót, és hogy a továbbiakban is segítik munkánkat!

 

Tisztelettel:

Viola István

intézményvezető

Tisztelt Szülők, Diákok!

A zeneiskolában az első tanítási nap szeptember 7., hétfő.
Tanévnyitó nem lesz, a tanulók órabeosztásra jöjjenek szeptember 3-án,
4-én(csütörtök-péntek) 14 órától, illetve egyeztessenek a szokott
csatornákon a hangszeres tanárokkal.
Folyamatosan van lehetőség pótbeiratkozásra, az intézmény nyitvatartási
idejében.

Köszönettel:  Bejczy Károly

Kedves alsósági szülők és tanulók!

 

Viola István intézményvezető tegnap megjelent tájékoztatója a tagiskolára is érvényes, természetesen a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

1.Tanévnyitó ünnepség csak az első osztályosok részére lesz az iskola udvarán, a zöld bejárat előtt 8 órakor. Kérem, hogy a gyerekeket maximum két hozzátartozó kísérje!

 1. A felsőbb éveseknek osztályfőnöki órák lesznek az első két órában (érkezés a szokott időben, azaz 7:30-ig). A diákoknak nem kell ünneplőben jönni! A szülők a járványhelyzetre való tekintettel Alsóságon sem jöhetnek be az iskolába. Kérem ezt a legkisebbek esetén is szíveskedjenek betartani!

Egyébként is kérek minden hozzátartozót, hogy ezentúl csak a bejárati ajtóig kísérje gyermekét!

 1. Tankönyvosztás az első napon lesz, ekkor kapják meg a diákok az órarendjüket is. Első napra tehát elég, ha egy jegyzetfüzetet és íróeszközt hoznak a tanulók, illetve egy táskát a tankönyveknek.
 2. A diákok számára a maszk viselése kötelező lesz a folyosókon, aulákban, közösségi terekben. Ezért kérek minden szülőt, hogy gondoskodjon arról, hogy gyermekénél legyen orrot és szájat eltakaró maszk, amelyben érkezik az iskolába! Csak maszkban lehet belépni az épületekbe! A maszk viselése nem lesz kötelező az osztálytermekben. A maszk viselése kötelező a tömegközlekedési eszközökön és az iskolabuszokon is!
 3. Valamint kérem, hogy minden tanuló tartson magánál kézfertőtlenítőt, annak ellenére, hogy mi is igyekszünk minél több helyre elhelyezni azt!
 4. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket a szülővel egyeztetjük.
 6. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, vagy egyéb ok miatt házi karanténban tartózkodásra kötelezik, azt kérem, jelezzék az iskola felé! Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 7. Az iskolával való kapcsolattartásra kérem, hogy az elektronikus ügyintézést használják elsősorban (Kréta, e-mail).

Az egyéb szabályokat az osztályfőnökök fogják ismertetni a tanulókkal az első tanítási napon.

Együttműködésüket köszönöm. Sikeres új tanévet kívánok gyermeknek, szülőnek egyaránt.

 

Üdvözlettel:

Szabóné Kiss Ildikó

tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők, Diákok!

Iskolánkban szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév.

Reményeink szerint normál tanrendben, azaz iskolai tanórákkal.

 

Szeretnék néhány tudnivalót megosztani Önökkel, Veletek:

 1. Tanévnyitó ünnepség csak az első és második osztályosok részére lesz a Széchenyi utcai épület udvarán 8 órakor. Kérem, hogy a gyerekeket maximum két hozzátartozó kísérje!
 2. A felsőbb éveseknek osztályfőnöki órák lesznek az első két órában (érkezés a szokott időben, azaz 7:30-ig). A diákoknak nem kell ünneplőben jönni! A szülők nem jöhetnek be az iskolába!
 3. Egyébként is kérek Mindenkit, hogy ezentúl csak a bejárati ajtóig kísérje gyermekét, az iskolába felnőttek nem jöhetnek be!
 4. Tankönyvosztás az első napon lesz, ekkor kapják meg a diákok az órarendjüket is.Első napra tehát elég, ha egy jegyzetfüzetet és íróeszközt hoznak a tanulók, illetve egy táskát a tankönyveknek.
 1. A diákok számára a maszk viselése kötelező lesz a folyosókon, aulákban, büfénél, közösségi terekben. Ezért kérek minden szülőt, hogy gondoskodjon arról, hogy gyermekénél legyen orrot és szájat eltakaró maszk, amelyben érkezik az iskolába! Csak maszkban lehet belépni az épületekbe! A maszk viselése nem lesz kötelező az osztálytermekben. A maszk viselése kötelező a tömegközlekedési eszközökön és az iskolabuszokon is!
 2. Valamint kérem, hogy minden tanuló tartson magánál kézfertőtlenítőt, annak ellenére, hogy mi is igyekszünk minél több helyre elhelyezni azt!
 3. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 4. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket a szülővel egyeztetjük.
 5. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, vagy egyéb ok miatt házi karanténban tartózkodásra kötelezik, azt kérem jelezzék az iskola felé! Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 6. Az iskolával való kapcsolattartásra kérem, hogy az elektronikus ügyintézést használják elsősorban (Kréta, e-mail).
 7. Az egyéb szabályokat az osztályfőnökök fogják ismertetni a tanulókkal az első tanítási napon.

 

Köszönöm a segítő együttműködést!

Mindenkinek sok sikert kívánok az új tanévre!

 

Köszönettel:

Viola István intézményvezető

Magyar bajnoki címet szerzett a fogathajtók fedeles országos bajnokságának döntőjében egy Vas megyei kislány, a 12 esztendős Majthényi Panna.

Forrás: vaol.hu PÓNI-EGYESFOGATÁVAL NYERT A 12 ÉVES HAJTÓ 

Március helyett – a koronavírus-járvány miatti hosszú kényszerszünet után – csak most volt mód befejezni a fogathajtók fedeles idényét. Az országos döntőt a járványügyi előírásoknak megfelelően szabadtéren, a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság Lipicai Lovasközpontjában rendezték meg. Azok állhattak rajthoz, akik a 2019/2020-as szezon addigi hat fedeles versenyének valamelyikén minősítő pontokat tudtak szerezni.

A póni egyes kategóriában még decemberben, a fővárosi Nemzeti Lovardában kvalifikálta magát a döntőre a Celldömölki Városi Általános Iskola hatodik osztályos tanulója, az Egyházashetyén élő Majthényi Panna. Nagyon bátran versenyzett a 790 méteres, a maraton- és akadályhajtás elemeivel nehezített pályán – mindkét fordulóban, így azok összesítésében is az első helyen végzett kategóriájában. Ő az első Vas megyei fiatal hajtó, aki fedeles országos bajnoki címet szerzett.

 

A 12 éves Panna egyedül állhatott fel a dobogó legfelső fokára, de sikerében nagy szerepe volt hűséges társának, a Villám nevű, nyolcéves szürke welsh póninak, illetve a felkészülését végig segítő, a versenyen pedig segédhajtóként közreműködő bögötei Görög Gábornak is. Utóbbi most nem hajtott, de ő is az újhartyáni illetőségű Nemzeti Fogathajtó Akadémia SE versenyzője.

Panna már kétévesen örök barátságot kötött a lovakkal, már akkor, Bükön lovagolt – persze még futószáron vezetett lovon. A fogathajtással három évvel ezelőtt, Egyházashetyére költözésük után kezdett foglalkozni. Abban az évben érkezett hozzá – karácsonyi ajándékként – Villám. A sikeres rajtengedélyvizsga óta már jó pár versenyen indultak együtt szerte az országban, Vas megyében Gencsapátiban és Szelestén is.

Mivel saját istállójukban tartják a pónit, Panna a karanténidőszak alatt is tudott gyakorolni otthon, illetve a hetyei erdőben – két hetet kivéve, amikor Villám gyengélkedett. Hogy mit hozhat a jövő? Remélhetőleg még több sikert. Az egynapos és fedeles viadalokon továbbra is Villámot hajtja majd Panna, de mint édesanyja, Beni Judit elárulta, a háromnapos, nagyobb terhelést jelentő versenyeken valószínűleg másik lóval áll majd rajthoz.

 

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2020. június 29-től augusztus 19-ig felügyeletet tudunk biztosítani az azt igénylő tanulóinknak.

A felügyelet a Celldömölk, Széchenyi utca 16. szám alatti épületben lesz reggel 8 órától 16 óráig.

A felügyeletet igénylőknek ebédet tudunk biztosítani a Városi Óvoda konyháján 550 Ft/ebéd áron.

Kérem, hogy igényüket személyesen nyújtsák be a titkárságon 2020. június 18-ig! (Árpád utca 34. szám alatt vagy Alsóságon a Sági utca 167. szám alatt)

 

Viola István
intézményvezető